از آغاز سال2021، زیر شاخه تجربه کار کانادایی اکسپرس انتری که به اختصار CEC نامیده میشود، در دنیای مهاجرت بسیار مورد توجه قرار گرفته استدر فوریه سال ۲۰۲۱، در یک حرکت تاریخی و سرنوشتساز اداره مهاجرت کانادا (IRCC) 27332 داوطلب، یعنی هر فردی را که در اکسپری انتری زیرشاخه تجربه کار کانادایی قرار میگرفت، برای دریافت اقامت دائم با حداقل امتیاز 75 دعوت به عمل آورد. 

این انتخاب بزرگ اکسپرس انتری در زیر شاخه تجربه کار کانادایی برای افرادی که حداقل یک سال سابقه کار در کانادا دارند بسیار عالی است اما برای افرادی که با ناک 00 هستند تبعیض قائل می شود چرا که سابقه کار متقاضی احتمالا به عنوان سابقه کار خود اشتغالی شناخته می شود.

باتوجه به آخرین طبقهبندی مشاغل ملی کانادا، NOC 00 مشاغل ارشد مدیریتی شامل قانونگذاران و مدیران ارشد بخشهای دولتی و خصوصی را دربرمیگیرد. 

افراد شاغل در ناک 00 صرفنظر از اینکه در برنامه های مالککارگزار یا برنامه انتقال شعبه شرکت ((ICTباشند واجد شرایط دریافت 200 امتیاز اضافی  CRS   برای اشتغال تعیین شده کانادایی هستند اما به نظر میرسد که واجد شرایط زیرشاخه تجربه کار کانادایی، بر اساس قانون 87 بند 3 : «هیچ دوره از خوداشتغالی نباید در سابقه کار واجد شرایط تحت  زیرشاخه تجربه کار کانادایی باشد» نیستند.

این قضیه بنابراین پایه و منطق اساسی نیاز شاغلین در برنامه مالککارگزار یا ICT به حداقل یکسال سابقه کار کانادایی مداوم برای ۲۰۰ امیتاز اضافی را مورد پرسش قرار میدهد.  من بهعنوان یک وکیل مهاجرتی باتجربه عقیده دارم که اگر داوطلب در اکسپرس انتری تحت زیرشاخه تجربه کار کانادایی  رد صلاحیت شود و فقط واجد‌ شرایط عنوان نیروی کار ماهر فدرال (FSWباشد،  هدف امتیازات اضافه را نقض می نماید و به نظر میرسد که این سیاست، تعویق یکساله در دریافت اقامت دائم داوطلبان واجدشرایط ایجاد می نماید.

برای فهم بیشتر دلیل این اختلاف بایستی نگاه و تحلیلی دقیقتر به موارد زیر بیاندازیم : 

 • ویژگی ها و شرایط یک پیشنهاد شغلی معتبر
 • شرایط اکسپرس انتری برای یک داوطلب خوداشتغال از طریق برنامه های مالککارگزار یا ICT 
 • شرایط 12 ماه سابقه کاری در کانادا

اشتغال تعیین شده یا پیشنهاد کاری معتبر

بنا به IRCC، کسانی که در حال حاضر با اجازه کار معاف از  ارزیابی اثر گزاری بر بازار کار کانادایی (LMIA) مانند C11 یا C12 یا N24  در کانادا با پیشنهاد اشتغال برای کارمندان خارجی تحت برنامه  پویایی بین المللی (IMPهستند میتواند واجد شرایط دریافت ۲۰۰ امتیاز اشتغال تعیین شده یا پیشنهاد کاری معتبر شوند در صورتی که متقاضیان این شرایط را داشته باشند:

 • داشتن یک مجوز کار معتبر برای مشاغل با ناک 0، A يا B
 • در حال حاضر مشغول به کار برای کارفرمای مشخص شده در مجوز کار هستند.
 • داشتن یک سال سابقه کاری تمام وقت (و یا معادل آن کار نیمه وقت) از همان کارفرمای مشخص شده در مجوز کار
 • داشتن پیشنهاد شغلی از سوی همان کارفرما به مدت حداقل یکسال پس از صدور اقامت دائم توسط اداره مهاجرت 

همچنین یک پیشنهاد شغلی باید دارای معیارهایی باشد تا مورد تایید اکسپری انتری قرار بگیرداز جمله : 

 • پیشنهاد کتبی کارفرمای کانادایی. 
 • شغل باید دائم (نه فصلی)، همراه با پرداختی، تمام وقت و همراه با تاریخ شروع مشخص باشد. 
 • پیشنهاد باید شامل نام و آدرس کارفرما و کد NOC مربوطه باشد. 
 • تاریخ آن باید کمتر از یک سال باشدبنابراین متقاضی نمیتواند از توصیهنامهای که برای مجوز کار استفاده کرده است، دوباره استفاده نماید.
 • همچنین، درج جزئیاتی نظیر کسر و حقوق، وظایف شغلی، شرایط استخدامی مانند ساعت کار وغیره حائز اهمیت است. 

مسیر اقامت دائم از طریق اکسپرس انتری در برنامه مالککارگزار

در سال 2018، IRCC تایید کرد، داوطلب اکسپرس انتری در صورتی صلاحیت دریافت 200 امتیاز اضافی را خواهد داشت که مجوز کار برای NOC 00 تحت نظارت برنامه مالک کارگزار را دراختیار داشته باشد و به مدت یک سال یک شرکت یا بیزینسی را در کانادا مدیریت کند. 

با اینکه آنها دارای امتیازات لازم و کافی هستند، صلاحیت پذیرش در زیرشاخه تجربه کار کانادایی را نخواهند داشت؛ چرا که طبق بند 15(7)(bدستورالعملهای وزارتخانهای اکسپرس انتری و بندهای87.1(3)(b) آییننامه، افرادی که شرکت خود را مدیریت میکنند که بهعنوان خوداشتغالی محسوب میشوداین قوانین بیان میکنند که خوداشتغالی شرایط لازم برای دریافت صلاحیت اقامت دائم توسط زیرشاخه تجربه کار کانادایی را ندارد 

 پاراگراف 29(2) (aاز دستورالعملهای وزراتخانهای اظهار دارد که تنها FSW، یعنی کسانی که یک سال سابقه کاری مداوم بینالمللی را گذرانده‌ باشند،  200 امتیاز اضافی CRS را دریافت خواهند کرد. 

هیچ معنای مشخصی از خود اشتغالی در اکسپرس انتری تعریف نشدهاستتعریف خود اشتغالی نیز برای افراد در برنامه های مالککارگزار یا ICT جای نمی گیرد؛ زیرا آنها نمی توانند در برنامه های مهاجرتی خوداشتغالی شرکت کنند.

علاوه ‌بر ‌این، تعریف اداره‌ مالیات‌ کانادا که به اختصار CRA نامیده میشود، نیز کمکی نمیکند؛ زیرا برطبق آن، افراد در برنامه های کارگزارمالک یا ICT کارمندان بیزینس یا شرکت خودشان هستندعامل اصلی  که یک فرد خود اشتغال محسوب شود، درجه نظارت و استقلال است که در آن فرد بایستی بدون نظارت و مستقل کار نماید.   

مسیر اقامت دائم از طریق اکسپرس انتری در برنامه ICT

 متقاضیان برنامه های ICT در دو گروه معافیت LMIA،C11 وT24 طبق بندهای R205(a) و R204(a) دستهبندی میشوندتفاوت میان کارمندان 00 NOC و کارمندان ICT در این است که کارمندان تحت نظارت ICT برخلاف 00  NOCها لزوما صاحب یک تجارت کانادایی نبوده و فقط کارمند هستند؛ بنابراین باید پس از یک سال سابقه کار کانادایی واجدشرایط زیرشاخه تجربه کار کانادایی شوند.

بنابراین، یک کارمند خارجی در کانادا که تحت اجازه کار با معافیت LMIA، کدهای C11 یا T24 است و حداقل به ‌مدت یک سال در موقعیت NOC 00 مشغول به کار است و پس از صدور اقامت ویزای دائم توسط اداره مهاجرت، دارای یک پیشنهاد کاری معتبر به مدت یکسال از سوی همان کارفرما است، در این صورت، صلاحیت دریافت 200 امتیاز اضافه از سویFSW  و زیرشاخه تجربه کار کاناداییرا دارد. 

شرط 12 ماه سابقه کار برای پیشنهادات شغلی معتبر در کانادا

پساز تحلیلهای ذکرشده، به سوال اصلی خود برمیگردمپایه و منطق اساسی نیاز داشتن حداقل یکسال سابقه کار کانادایی مداوم برای افراد در برنامه مالککارگزار تا بتوانند برای ۲۰۰ امتیاز اضافی ادعا نمایند در صورتی که فرد نتواند واجد شرایط برنامه تجربه کار کانادایی شود و هنوز می تواند تحت برنامه FSW وارد استخر اکسپرس انتری شود چیست؟

لزوم یک سال سابقه کار کانادایی نشات گرفته از برنامه تجربه کار کانادایی است اما این قانون برای برای کارمندان NOC 00 و ICT (که خودشان مالک بیزینس هستندغیرموجه و ناعادلانه است چرا که مانع دریافت اقامت دائم آنها در اکسپرس انتری میشود.

رویکرد مناسب به این مشکل این است که هیچکدام از افراد در ناک 00 یا ICT را تحت برنامه تجربه کار کانادایی واجد شرایط قراد ندهند یا آنها را ملزم به کار برای مدت یکسال در کانادا برای ادعای ۲۰۰ امتیاز اضافی اشتغال از قبل تعیین شده ننمایند.